Privaatsuspoliitika

Viimati ajakohastatud aastal 2023. august. 4 d.


1. KONTSEPTID

1.1. Administraator – KOBIOKI turundusjuht.
1.2. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku, st andmesubjekti kohta, kes on tuvastatud või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete alusel nagu e-posti aadress, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust, mis on sellele isikule iseloomulikud.
1.3. Isikuandmete vastutav töötleja – KOBIOKI, UAB “Biokobi international”, Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Leedu Vabariik.
1.4. Konto tähendab KOBIOKI sisselogimiskontot, mis on loodud Ostja aktiivsete tegevuste tulemusena vastavalt KOBIOKI veebisaidil määratud tegevuste järjekorrale ning kuhu salvestatakse Ostja isikuandmed ja tellimuste ajalugu.
1.5. Teenused – kõik KOBIOKI poolt Kliendile osutatavad teenused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupade müük KOBIOKI-s.
1.6. Klient on: (i) pädev täiskasvanu; (ii) juriidilised isikud.
1.7. Salasõna – tähtede ja/või numbrite kombinatsioon, mille klient on loonud ja mida ta kasutab KOBIOKI süsteemi ja oma kontole registreerimiseks.
1.8. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse ajutiselt iga isiku seadmesse, kes külastab KOBIOKIt, mille kaudu KOBIOKIle sisenetakse.
1.9. Reeglid on KOBIOKI kaupade ostu ja müügi reeglid.
1.10. Otseturundus on tegevus, mille käigus inimestele pakutakse kaupu või teenuseid posti, telefoni või muude otseste vahendite kaudu ja/või küsitakse nende arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta.
1.11. KOBIOKI on veebipood aadressil www.kobioki.lt, mida haldab UAB Biokobi international, Leedu Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ettevõte, mille koodnumber on 304285464, kirjavahetuse aadress – Lazdijų g. 18B, Kaunas, Leedu, andmeid ettevõtte kohta säilitatakse ja kogutakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, Kaunase filiaalis.
1.12. KOBIOKI partner – isik, kes tarnib KOBIOKIle kaupu või teenuseid; kellega võib viia läbi ühiseid tegevusi või projekte.
1.13. KOBIOKI kontod on KOBIOKI kontod erinevates sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook), kus KOBIOKI suhtleb aktiivselt oma olemasolevate ja/või potentsiaalsete klientidega.
1.14. Messenger on kliendisuhtlus- ja turundusvahend.


2. KOBIOKI PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLDSÄTTED

2.1. Isikud, kes soovivad osta kaupu ja/või teenuseid ja/või luua KOBIOKI-s konto, peavad esitama järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning elukoha ja/või kauba kättetoimetamise aadress. Ostja vastutab esitatud andmete täpsuse eest.
2.2. Tellimuse esitamisega nõustub ostja tema poolt esitatud isikuandmete töötlemisega tellimuse täitmiseks. Ostja nõustub ka sellega, et Ostja esitatud e-posti aadressi kasutatakse Ostja e-posti aadressina. postiaadress, et saata tellimuse täitmiseks vajalikud teabesõnumid.
2.3 Ostja isikuandmeid võib turunduslikel eesmärkidel töödelda ainult juhul, kui ostja ise annab selleks oma nõusoleku, täites registreerimisvormi.
2.4. Klient võib igal ajal muuta ja/või täiendada oma isikuandmeid, logides sisse loodud KOBIOKI kontole ja võttes ühendust KOBIOKI e-posti aadressiga. e-posti aadressil info@kobioki.lt, et saada abi oma andmete muutmiseks ja konto tühistamiseks.
2.5. Kui klient ei soovi pärast KOBIOKI-lt kaupade ja/või teenuste ostmist, et tema esitatud isikuandmeid kasutataks otseturunduse eesmärgil või soovib kasutaja eemaldada. Klient peab logima sisse oma KOBIOKI kontole ja klõpsama konto “Minu kasutaja” jaotises “Kasutaja andmed” all oleval märkusel “Konto kustutamine”. Alternatiivina võib Ostja igal juhul saata e-kirja aadressil info@kobioki.lt ja märkida, et ta ei soovi saada e-kirju ja/või SMS-sõnumeid. E-kirjade ja/või SMS-sõnumite saatmine katkestatakse ainult siis, kui Ostja nimetab sõnaselgelt järgmisi e-kirju. postiaadressid ja/või telefoninumbrid. Klient saab uudiskirjast ka loobuda, klõpsates uudiskirja allosas oleval lingil “loobu tellimusest” või “loobu tellimusest”.
2.6. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab pädev riigiasutus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel või Ostja eraldi kirjalikul nõusolekul.
2.7. KOBIOKI kinnitab, et Kliendi poolt esitatud Isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et pakkuda Kliendile nõuetekohaselt KOBIOKI e-poes pakutavaid teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates, projektides). KOBIOKI kinnitab samuti, et Kliendi poolt esitatud Isikuandmeid töödeldakse KOBIOKI ärianalüüsi ja otseturunduse eesmärgil, kui Klient ei ole sellist nõusolekut andnud ja seda tagasi võtnud.
2.8. KOBIOKI kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Ostja nõusolekul, tellimuse täitmisel KOBIOKI partnerite kaudu ja vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.
2.9. (i) KOBIOKI-le esitatud kirjaliku taotluse alusel juurdepääsu oma KOBIOKI valduses olevatele isikuandmetele.
(ii) esitada KOBIOKI-le kirjalik taotlus e-posti aadressil info@kobioki.lt konto saamiseks ja saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja millistel eesmärkidel tema isikuandmeid kogutakse, millistele vastuvõtjatele neid esitatakse ja milliseid andmeid on vähemalt viimase 1 (ühe) aasta jooksul esitatud.
isikuandmete haldustoimingute kustutamine või peatamine, kui see toimub vastuolus õigusaktidega, välja arvatud privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel; (iii) ei nõustu privaatsuspoliitikaga ja Ostja isikuandmete käsutamisega vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud menetlusele – sellisel juhul ei saa Ostja KOBIOKI veebipoest kaupu ja/või teenuseid osta; (iv) teostada muid tegevusi, mis on sätestatud privaatsuspoliitikas ja seaduses.
2.10. 2.9 p. eespool loetletud asjakohastel juhtudel esitab KOBIOKI Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul järgmised andmed.
vastata ja teostada või keelduda taotluses nõutud meetme võtmisest.
2.11. Ostja isikut tõendavat dokumenti, mida nõutakse kogumise ajal, ja selles sisalduvaid ostja andmeid kasutatakse ainult ostja isiku tuvastamiseks.
2.12. Käesoleva privaatsuspoliitikaga nõustub klient, et tema isikuandmeid võidakse kasutada tema tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupu ja/või teenuseid KOBIOKI-lt kui müüjalt või partneritelt, ning nõustub ka sellega, et tema isikuandmeid võidakse edastada KOBIOKI partneritele.
2.13. Ostja isikuandmeid edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele või teistele välisriikidele samadel tingimustel ja samamoodi nagu Leedu Vabariigis asuvatele üksustele ja ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
2.14. KOBIOKI säilitab isikuandmeid nii kaua, kui isik kasutab KOBIOKI teenuseid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.
2.15. Pärast konto tühistamist võib Kliendi isikuandmeid säilitada Isikuandmete vastutava töötleja serveris kuni kuus kuud, välja arvatud juhul, kui Kliendi poolt esitatud andmed olid (i) mida kasutatakse õigusvastase teo toimepanemisel või (ii) kahtlustatav identiteedivarguse või muude eeskirjade eiramise juhtumite kohta, mida asjaomased õiguskaitseasutused on uurinud või uurivad, (iii) kui KOBIOKI on saanud kaebusi seoses asjaomase Ostjaga või kui KOBIOKI on saanud teada KOBIOKI ostu- ja müügieeskirjade rikkumistest asjaomase Ostja poolt; või (iv) muudel õigustatud eesmärkidel isikuandmete säilitamiseks. Need andmed hävitatakse õiguskaitseorganite või muude volitatud asutuste seadusliku korralduse alusel.
2.16. KOBIOKI sisemised tehnoloogilised lahendused tagavad, et Kliendi poolt KOBIOKI-le esitatud Isikuandmed on kaitstud omavolilise tegevuse, kadumise, omavolilise kasutamise ja muutmise eest, st isikuandmete kaitse tase on kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetega.
2.17. Ostja kohustub ja on kohustatud kaitsma oma KOBIOKI sisselogimise salasõna ja sisselogimise nime ning muid andmeid. Ostja kohustub ja on kohustatud mitte avaldama teistele kolmandatele isikutele enda või kolmandate isikute isikuandmeid, kui sellised kolmandate isikute isikuandmed on talle teatavaks saanud, ning teavitama KOBIOKIt viivitamatult igast ilmsest rikkumisest.
2.18. Administraator võib kasutada klientide IP-aadresse KOBIOKI võimalike rikete esinemisel või diagnoosimisel.
2.19. Kui KOBIOKI kahtleb Kliendi esitatud Isikuandmete õigsuses, võib ta peatada nende Klientide Isikuandmete töötlemise, kontrollida ja täpsustada neid andmeid. Selliseid isikuandmeid kasutatakse ainult nende täpsuse kontrollimiseks.
2.20. Selleks, et klient saaks KOBIOKI e-poes pakutavaid teenuseid täies ulatuses kasutada, võidakse kliendi seadmesse, mida kasutatakse KOBIOKIga ühendumiseks, paigutada küpsiseid.
2.21. Nõustudes privaatsuspoliitikaga, nõustub klient käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud küpsiste paigutamisega oma seadmesse. Klient võib selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma veebilehitseja seadeid, kuid sel juhul ei pruugi KOBIOKI veebipoe teatud funktsioonid tema jaoks toimida.
2.22. KOBIOKI poolt kasutatavad küpsised on mõeldud teabe edastamiseks elektroonilise sidevõrgu kaudu. Te võite oma brauseri seadetes need küpsised täielikult või osaliselt kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi mõned KOBIOKI veebilehe funktsioonid toimida. Teist tüüpi küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks, et arvutada külastatavust (koguda statistilist teavet), pakkuda klientide huvidele vastavat sisu ja salvestada nende külastuste ajalugu. KOBIOKI ei kasuta seda tüüpi küpsiseid, kuid juhib tähelepanu sellele, et mõned KOBIOKI partnerid võivad seda tüüpi küpsiseid kasutada, ja kui klient kahtlustab, et seda tüüpi küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, peaks ta võtma ühendust asjaomase KOBIOKI partneriga.
2.23. Müüja jätab endale õiguse muuta, muuta või täiendada tingimusi igal ajal. Registreeritud ostjaid teavitatakse muudatustest, parandustest või täiendustest KOBIOKI veebisaidile sisselogimise ajal ning nad peavad uuesti kinnitama tingimused.
2.24. Messengeri tellimusest saate igal ajal loobuda, kui sisestate rakenduse sees märksõna “Lõpeta” või alumise menüüst “Tühista tellimus”. Teil palutakse oma tellimus tühistada.
2.25. KOBIOKI kontrollib tellijate andmeid kolmanda osapoole tarkvara kaudu. Kui te loobute tellimusest, siis tühistatakse teie täielik tellimus kõigist teadetest. Teie andmed kustutatakse automaatselt pärast tellimuse tühistamist.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1. Ettevõte töötleb isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi “määrus”), Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusele ja muudele isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele.
3.2. Töödeldavate isikuandmete ulatus sõltub ettevõtte tellitud, ostetud või kasutatud toodetest ja teabest, mille isik on esitanud ettevõtte veebilehe külastajana ettevõtte teenuste tellimisel, ostmisel ja/või kasutamisel, ettevõtte veebilehe külastamisel või registreerimisel.


4. ISIKUANDMETE ALLIKAD

4.1. Klient esitab isikuandmeid, võttes ühendust ettevõttega, registreerudes teenustele, kasutades ettevõtte teenuseid, ostes kaupu, osaledes püsikliendiprogrammis, loteriides või konkurssidel, jättes kommentaare, esitades küsimusi.
4.2. Isikuandmed saadakse, kui klient külastab ettevõtte veebilehte KOBIOKI Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid. Küpsised on failid, mis salvestavad teavet kliendi arvuti kõvakettale või otsingumootorisse. Sel viisil võib ettevõte kindlaks teha, et klient on ettevõtte veebisaiti varem külastanud. Ettevõte kasutab küpsiseid, et tagada kliendile parim kogemus veebilehel.

5. KLIENDI VASTUTUS

5.1. Teavitage ettevõtet kõigist esitatud teabe ja andmete muudatustest. Ettevõtte jaoks on oluline, et kliendiinfo oleks korrektne ja kehtiv;
5.2. esitama vajaliku teabe, mis võimaldab ettevõttel kliendi taotlusel klienti tuvastada ja kontrollida, et ta suhtleb või teeb koostööd konkreetse kliendiga (kas tõendades oma isikut või kasutades seadusest tulenevaid menetlusi või elektroonilisi sidevahendeid, mis võimaldavad kliendi nõuetekohast tuvastamist). See on vajalik kliendi ja teiste isikute andmete kaitsmiseks, nii et kliendi kohta avaldatud teavet antakse ainult kliendile, ilma et see piiraks teiste isikute õigusi.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Käesolev privaatsuspoliitika on ettevõtte poolt müüdavate kaupade lahutamatu osa. Kuna ettevõte arendab ja täiustab oma tegevust, on ettevõttel õigus igal ajal ühepoolselt muuta käesolevat privaatsuspoliitikat.


7. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

7.1. Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult, teavitades sellest veebilehte KOBIOKI.
7.2. Kui klient ei nõustu privaatsuspoliitika uue versiooniga, on tal õigus sellest kirjalikult e-kirja teel keelduda. e-posti aadressil info@kobioki.lt või posti teel aadressil Lazdijų g. 18B, Kaunas, Leedu, LT-46349, tingimusel, et klient kaotab õiguse kasutada KOBIOKI veebilehe teenuseid ja privileege sisselogitud kasutajana.
7.3. Privaatsuspoliitika muudatused või parandused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil need avaldatakse KOBIOKI veebilehe süsteemis.