Privaatsuspoliitika

Viimati ajakohastatud aastal 2023. august. 4 d.

1. KONTSEPTID

1.1. Administraator – KOBI.LT turundusosakonna töötaja.
1.2. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku, st andmesubjekti kohta, kes on tuvastatud või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete alusel nagu e-posti aadress, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust, mis on sellele isikule iseloomulikud.
1.3. Isikuandmete vastutav töötleja – KOBI.LT, UAB “Biokobi international”, Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Leedu Vabariik.
1.4. Konto tähendab KOBI.LT sisselogimiskontot, mis on loodud Ostja aktiivsete tegevuste tulemusena vastavalt KOBI.LT veebisaidil määratud tegevuste järjekorrale ja kuhu salvestatakse Ostja isikuandmed ja tellimuste ajalugu.
1.5. Teenused – kõik teenused, mida KOBI.LT pakub kliendile, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupade müük KOBI.LT-s.
1.6. Klient on: (i) pädev täiskasvanu; (ii) juriidilised isikud.
1.7. Salasõna – on tähtede ja/või numbrite kombinatsioon, mille klient on loonud ja mida ta kasutab KOBI.LT süsteemis ja oma kontol registreerimiseks.
1.8. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse ajutiselt iga KOBI.LT-d külastava isiku seadmesse, kust ta KOBI.LT-le ligi pääseb.
1.9. Reeglid on KOBI.LT-s kaupade ostu ja müügi reeglid.
1.10. Otseturundus on tegevus, mille käigus inimestele pakutakse kaupu või teenuseid posti, telefoni või muude otseste vahendite kaudu ja/või küsitakse nende arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta.
1.11. KOBI.LT on aadressil www.kobi.lt asuv elektrooniline kauplus, mida haldab UAB Biokobi international, Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt asutatud ja tegutsev ettevõte, mille kood on 304285464, kirjavahetuse aadress – Lazdijų g. 18B, Kaunas, Leedu, andmeid ettevõtte kohta säilitatakse ja kogutakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, Kaunase filiaalis.
1.12. KOBI.LT partner – isik, kes tarnib KOBI.LT-le kaupu või teenuseid; kellega võidakse läbi viia ühiseid kampaaniaid või projekte.
1.13. KOBI.LT kontod on KOBI.LT kontod erinevates sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook), kus KOBI.LT suhtleb aktiivselt oma olemasolevate ja/või potentsiaalsete klientidega.
1.14. Messenger on kliendisuhtlus- ja turundusvahend.

2. KOBI.LT PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLDSÄTTED

2.1. Isikud, kes soovivad osta kaupu ja/või teenuseid ja/või luua konto KOBI.LT-s, peavad esitama järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning elukoha ja/või tarnekoha aadress. Ostja vastutab esitatud andmete täpsuse eest.
2.2. Tellimuse esitamisega nõustub ostja tema poolt esitatud isikuandmete töötlemisega tellimuse täitmiseks. Ostja nõustub ka sellega, et Ostja esitatud e-posti aadressi kasutatakse Ostja e-posti aadressina. postiaadress, et saata tellimuse täitmiseks vajalikud teabesõnumid.
2.3 Ostja isikuandmeid võib turunduslikel eesmärkidel töödelda ainult juhul, kui ostja ise annab selleks oma nõusoleku, täites registreerimisvormi.
2.4. Klient võib igal ajal muuta ja/või täiendada oma isikuandmeid, logides sisse KOBI.LT-s loodud kontole ja võttes ühendust KOBI.LT-ga e-posti teel. e-posti aadressil info@kobi.lt, et saada abi oma andmete muutmiseks ja konto tühistamiseks.
2.5. Kui klient ei soovi pärast KOBI.LT-lt kaupade ja/või teenuste ostmist, et tema esitatud isikuandmeid kasutataks otseturunduse eesmärgil või soovib kasutaja eemaldada. Ostja peab sisse logima oma KOBI.LT kontole ja klõpsama konto “Minu kasutaja” jaotises “Kasutajate andmed” all oleval märkusel “Konto kustutamine”. Alternatiivina võib Ostja igal juhul saata e-kirja aadressil info@kobi.lt ja märkida, et ta ei soovi saada e-kirju ja/või SMS-sõnumeid. E-kirjade ja/või SMS-sõnumite saatmine katkestatakse ainult siis, kui Ostja nimetab sõnaselgelt järgmisi e-kirju. postiaadressid ja/või telefoninumbrid. Klient saab uudiskirjast ka loobuda, klõpsates uudiskirja allosas oleval lingil “loobu tellimusest” või “loobu tellimusest”.
2.6. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab pädev riigiasutus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel või Ostja eraldi kirjalikul nõusolekul.
2.7. KOBI.LT kinnitab, et Kliendi poolt esitatud Isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et pakkuda Kliendile KOBI.LT poolt pakutavaid teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates, projektides). KOBI.LT kinnitab samuti, et Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse KOBI.LT ärianalüüsi ja otseturunduse eesmärgil, tingimusel, et Ostja annab ja ei võta sellist nõusolekut tagasi.
2.8. KOBI.LT kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Ostja nõusolekul, kui tellimuse täitmine toimub KOBI.LT partnerite kaudu ja vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.
2.9. Kliendil on õigus: i) KOBI.LT-le esitatud kirjaliku taotluse alusel saada juurdepääs oma KOBI.LT valduses olevatele isikuandmetele.
(ii) esitada KOBI.LT-le kirjalikult, e-posti aadressil info@kobi.lt, taotlus konto saamiseks, nõuda oma isikuandmete kasutamist ning saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse ning millistele saajatele isikuandmeid on esitatud ja on esitatud vähemalt viimase ühe (1) aasta jooksul.
isikuandmete haldustoimingute kustutamine või peatamine, kui see toimub vastuolus õigusaktidega, välja arvatud privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel; (iii) ei nõustu privaatsuspoliitikaga ja Ostja isikuandmete käsutamisega vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud korrale, millisel juhul ei saa Ostja osta kaupu ja/või teenuseid KOBI.LT e-poest; (iv) teostada muid tegevusi, mis on sätestatud privaatsuspoliitikas ja seaduses.
2.10. 2.9 p. eespool loetletud asjakohastel juhtudel esitab KOBI.LT Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul järgmised andmed
vastata ja teostada või keelduda taotluses nõutud meetme võtmisest.
2.11. Ostja isikut tõendavat dokumenti, mida nõutakse kogumise ajal, ja selles sisalduvaid ostja andmeid kasutatakse ainult ostja isiku tuvastamiseks.
2.12. Nõustudes käesoleva privaatsuspoliitikaga, nõustub klient, et tema isikuandmeid võidakse kasutada tema tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupu ja/või teenuseid KOBI.LT-lt kui müüjalt või partneritelt, ning nõustub ka sellega, et tema isikuandmeid võidakse edastada KOBI.LT partneritele.
2.13. Ostja isikuandmeid edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele või teistele välisriikidele samadel tingimustel ja samamoodi nagu Leedu Vabariigis asuvatele üksustele ja ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
2.14. KOBI.LT säilitab isikuandmeid nii kaua, kui isik kasutab KOBI.LT teenuseid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.
2.15. Pärast konto tühistamist võib Kliendi isikuandmeid säilitada Isikuandmete vastutava töötleja serveris kuni kuus kuud, välja arvatud juhul, kui Kliendi poolt esitatud andmed olid (i) mida kasutatakse õigusvastase teo toimepanemisel või (ii) kahtlustatav identiteedivarguse või muude eeskirjade eiramise juhtumite kohta, mida asjaomased õiguskaitseasutused on uurinud või uurivad, (iii) kui KOBI.LT on saanud kaebusi seoses asjaomase Ostjaga või kui KOBI.LT on täheldanud KOBI.LT ostu- ja müügieeskirjade rikkumisi asjaomase Ostja poolt või (iv) muudel õigustatud eesmärkidel isikuandmete säilitamiseks. Need andmed hävitatakse õiguskaitseorganite või muude volitatud asutuste seadusliku korralduse alusel.
2.16. KOBI.LT sisemised tehnoloogilised lahendused tagavad, et kliendi poolt KOBI.LT-le esitatud isikuandmed on kaitstud loata tegevuse, kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest, st isikuandmete kaitse tase vastab Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetele.
2.17. Ostja kohustub ja peab kaitsma oma KOBI.LT sisselogimise salasõna ja sisselogimise nime ning muid andmeid. Ostja kohustub ja on kohustatud mitte avaldama teistele kolmandatele isikutele enda või kolmandate isikute isikuandmeid, kui sellised kolmandate isikute isikuandmed on talle teatavaks saanud, ning teavitama KOBI.LT-d viivitamatult kõigist ilmsetest rikkumistest.
2.18. Administraator võib kasutada klientide IP-aadresse KOBI.LT võimalike rikete diagnoosimise korral või selle käigus.
2.19. Kui KOBI.LT kahtleb Kliendi poolt esitatud Isikuandmete õigsuses, võib ta peatada nende Klientide Isikuandmete töötlemise, kontrollida ja täpsustada andmeid. Selliseid isikuandmeid kasutatakse ainult nende täpsuse kontrollimiseks.
2.20. Selleks, et Ostja saaks KOBI.LT e-poe teenuseid täies ulatuses kasutada, võidakse Ostja seadmesse, mida kasutatakse KOBI.LT-ga ühenduse loomiseks, paigutada küpsiseid.
2.21. Nõustudes privaatsuspoliitikaga, nõustub klient käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud küpsiste paigutamisega oma seadmesse. Ostja võib selle nõusoleku igal ajal tühistada, muutes oma veebilehitseja seadeid, kuid sel juhul ei pruugi KOBI.LT veebipoe teatud funktsioonid olla kättesaadavad.
2.22. KOBI.LT kasutatavaid küpsiseid kasutatakse teabe edastamiseks elektroonilise sidevõrgu kaudu. Te võite oma brauseri seadetes need küpsised täielikult või osaliselt kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi mõned KOBI.LT veebilehe funktsioonid toimida. Teist tüüpi küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks, et arvutada külastatavust (koguda statistilist teavet), pakkuda klientide huvidele vastavat sisu ja salvestada nende külastuste ajalugu. KOBI.LT ei kasuta seda tüüpi küpsiseid, kuid Ostjat teavitatakse, et mõned KOBI.LT partnerid võivad kasutada seda tüüpi küpsiseid ja kui Ostja kahtlustab, et seda tüüpi küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, peaks ta võtma ühendust konkreetse KOBI.LT partneriga.
2.23. Müüja jätab endale õiguse muuta, muuta või täiendada tingimusi igal ajal. Registreeritud ostjaid teavitatakse muudatustest, parandustest või täiendustest KOBI.LT-sse sisselogimise ajal ning nad peavad uuesti kinnitama tingimused.
2.24. Messengeri tellimusest saate igal ajal loobuda, kui sisestate rakenduse sees märksõna “Lõpeta” või alumise menüüst “Tühista tellimus”. Teil palutakse oma tellimus tühistada.
2.25. KOBI.LT kontrollib tellijate andmeid kolmanda osapoole tarkvara kaudu. Kui te loobute tellimusest, siis tühistatakse teie täielik tellimus kõigist teadetest. Teie andmed kustutatakse automaatselt pärast tellimuse tühistamist.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1. Ettevõte töötleb isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi “määrus”), Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusele ja muudele isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele.
3.2. Töödeldavate isikuandmete ulatus sõltub ettevõtte tellitud, ostetud või kasutatud toodetest ja teabest, mille isik on esitanud ettevõtte veebilehe külastajana ettevõtte teenuste tellimisel, ostmisel ja/või kasutamisel, ettevõtte veebilehe külastamisel või registreerimisel.

4. ISIKUANDMETE ALLIKAD

4.1. Klient esitab isikuandmeid, võttes ühendust ettevõttega, registreerudes teenustele, kasutades ettevõtte teenuseid, ostes kaupu, osaledes püsikliendiprogrammis, loteriides või konkurssidel, jättes kommentaare, esitades küsimusi.
4.2. Isikuandmed saadakse, kui klient külastab ettevõtte veebilehte KOBI.LT. Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid. Küpsised on failid, mis salvestavad teavet kliendi arvuti kõvakettale või otsingumootorisse. Sel viisil võib ettevõte kindlaks teha, et klient on ettevõtte veebisaiti varem külastanud. Ettevõte kasutab küpsiseid, et tagada kliendile parim kogemus veebilehel.

5. KLIENDI VASTUTUS

5.1. Teavitage ettevõtet kõigist esitatud teabe ja andmete muudatustest. Ettevõtte jaoks on oluline, et kliendiinfo oleks korrektne ja kehtiv;
5.2. esitama vajaliku teabe, mis võimaldab ettevõttel kliendi taotlusel klienti tuvastada ja kontrollida, et ta suhtleb või teeb koostööd konkreetse kliendiga (kas tõendades oma isikut või kasutades seadusest tulenevaid menetlusi või elektroonilisi sidevahendeid, mis võimaldavad kliendi nõuetekohast tuvastamist). See on vajalik kliendi ja teiste isikute andmete kaitsmiseks, nii et kliendi kohta avaldatud teavet antakse ainult kliendile, ilma et see piiraks teiste isikute õigusi.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Käesolev privaatsuspoliitika on ettevõtte poolt müüdavate kaupade lahutamatu osa. Kuna ettevõte arendab ja täiustab oma tegevust, on ettevõttel õigus igal ajal ühepoolselt muuta käesolevat privaatsuspoliitikat.

7. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

7.1. Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult, teavitades sellest veebilehte KOBI.LT.
7.2. Kui klient ei nõustu privaatsuspoliitika uue versiooniga, on tal õigus sellest kirjalikult e-kirja teel keelduda. e-posti aadressil info@kobi.lt või posti teel aadressil Lazdijų g. 18B, Kaunas, Leedu, LT-46349, tingimusel, et klient kaotab õiguse kasutada KOBI.LT veebilehe teenuseid ja privileege sisselogitud kasutajana.
7.3. Privaatsuspoliitika muudatused või parandused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st päevast, mil need avaldatakse KOBI.LT veebilehe süsteemis.